Nieuws

Oordeel Inspectie november 2017

In februari 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
(verder: inspectie) stap 2 van het toezicht uitgevoerd bij Veilig Thuis IJsselland. De inspectie concludeerde toen dat de kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland matigwas. Veilig Thuis IJsselland voldeed aan 20 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader. Dit heeft geleid tot een verbeterplan welke positief is beoordeeld door de Inspectie.

Zes maanden na het verschijnen van het rapport over stap 2 heeft de Inspectie bekeken of de kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland als voldoende beoordeeld kan worden. Dit op basis van een
interne audit die Veilig Thuis IJsselland heeft uitgevoerd op de verbeterpunten. Uit deze audit bleek dat de benodigde verbeteringen grotendeels zijn uitgevoerd. De kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland is toegenomen ten opzichte van februari 2017, maar door het bestaan van een wachtlijst voor het starten van onderzoeken beoordeelt de Inspectie de kwaliteit van Veilig Thuis IJsselland op dit moment nog steeds matig.

De Inspectie:”Veilig Thuis IJsselland levert veel inspanning om te voldoen aan alle verwachtingen en aan de wettelijke termijnen. Veilig Thuis IJsselland geeft aan komende twee jaar extra personeel in te kunnen zetten. De werkvoorraad vertoont een dalende lijn. Overige aandachtspunten zijn de inzetbaarheid van de vertrouwensarts en de kwaliteit van de monitoring.
……
De inspectie verwacht dat Veilig Thuis IJsselland een audit uitvoert op alle
openstaande verbeterpunten en de inspectie vóór 1 mei 2018 informeert over de resultaten”.

VTIJ werkt hard om alle verbeteringen door te voeren en structureel de wachtlijst aan te pakken. We blijven onze focus houden op de veiligheid in de gezinnen en het werken met de veiligheidsplannen. De regionale visiebijeenkomst op 14 november jongstleden over het ” Zicht op veiligheid en gefaseerde ketenzorg “vormt daar een goede basis voor. In de samenwerking met lokale teams en ketenpartners  zal dit de komende periode nog scherper het vertrekpunt zijn . Wij rekenen er op dat door gaan op deze weg zal leiden tot een verdere verbetering van de aanpak.