Niet tevreden?

Veilig Thuis IJsselland doet haar uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u vindt dat u door ons niet goed geholpen bent, we niet goed met u zijn omgegaan, of dat wij iets nagelaten hebben. Dan helpt het vaak al als u hierover met de betrokken medewerker praat.

Lost het gesprek niets op? Dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

Vermeld in uw klacht:

– uw volledige naam, adres en woonplaats;
– (indien van toepassing) de personalia van de persoon in wiens naam u een klacht indient;
– de naam van de medewerker waarover u de klacht indient;
– een beschrijving van de klacht;
– een mogelijke oplossing die u voor ogen heeft of wat u anders graag had gezien;
– het tijdstip en de plaats waar het gedrag waarover geklaagd wordt heeft plaats gevonden.

U kunt uw klacht sturen naar klachten@vtij.nl  of t.a.v. klachtenfunctionaris Veilig Thuis IJsselland, Dokter Klinkertweg 30, 8025 BS Zwolle. Na ontvangst van uw klacht wordt u benaderd door de klachtenfunctionaris van Veilig Thuis. Mogelijk verzoekt de functionaris u om uw klacht toe te lichten, of wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Als u daarna nog niet tevreden bent over de behandeling kunt u een formele klacht indienen. Dit kunt u doen bij de Klachtencommissie, Postbus 727, 8000 AS Zwolle of via het telefoonnummer: 06 – 12 04 26 81 of via: algemeen@klachtencommissiejeugd.nl. Uw klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie.

U kunt hier ook een klacht indienen zonder met de medewerker van Veilig Thuis IJsselland of diens leidinggevende te hebben gesproken.

Wilt u advies of ondersteuning bij het indienen van uw formele klacht? Neem dan contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Het bureau is bereikbaar via www.akj.nl of 088 – 555 10 00.

Vertrouwenspersoon
Ook kunt u als u niet tevreden bent over onze hulp ondersteuning krijgen door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hij/zij kijkt dan samen met u naar een oplossing of aanpak. Hij/zij kan u ook helpen bij het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon is er ook voor u als u te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag van een hulpverlener. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Voor een vertrouwenspersoon kunt u terecht bij het AKJ: www.akj.nl of 088 – 555 10 00.